การศึกษา คือ การสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้รู้ดี
ปรัชญาสาขาสารสนเทศศึกษา

การจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม
ปรัชญาสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

การพัฒนาเด็กเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสังคม

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

เปิดสอน 2 สาขาวิชา

สาขาสารสนเทศศึกษา
สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
รายงานผลการจัดโครงการ

รายงานผลการจัดโครงการ 2560

รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิทรรศการแสดงต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ และเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน (2559)   (new)

รายงานผลการจัดโครงการ 2559

รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิทรรศการแสดงต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ และเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน (2559)   (new)

รายงานผลการดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการดำเนินงานโครงการภูมิปัญญาไทยในวรรณกรรมสำหรับเด็ก (2559)

รายงานผลโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสู่ชุมชน (2559)

รายงานผลโครงการพัฒนาห้องสมุดวัด (2558)   (new)

รายงานผลโครงการจัดห้องสมุดสู่ชุมชน (2558)

รายงานผลโครงการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (2558)

รายงานผลโครงการ บริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือวิจัยเพื่อบริการสารสนเทศสำหรับเด็กสู่ชุมชน อ่านสร้างสรรค์ ปันความรู้ (2558)

รายงานผลโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย: สู่ไทยวิถี (งบประมาณ 2558)

Copyright 2018 by Srinakharinwirot University