หลักสูตรสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน
สาขาสารสนเทศศึกษาเปิดสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ดังนี้
ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree Program)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2555)

ระดับปริญญาโท (Master's Degree Program)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรใหม่ ปี 2555)

Copyright 2018 by Srinakharinwirot University