เกี่ยวกับสารสนเทศศึกษา

ปรัชญา
    การจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม

ปณิธาน
    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้แข็งแกร่งด้านทฤษฎี มีความคิด เจตคติ และทักษะด้านวิชาชีพ เพียบพร้อมด้านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาการและการวิจัยในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อการเรียนการสอนและเผยแพร่ความรู้สู่สังคม

วิสัยทัศน์
    เป็นผู้นำในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


พันธกิจ
   1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้อย่างลึกซึ้งทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อเพิ่มศักยภาพบัณฑิตให้สามารถแข่งขันในตลาดงานได้
   3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาการวิจัยทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   4. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม
   5. เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

วัตถุประสงค์
ระดับปริญญาตรี
   1. มีความรู้และทักษะทางด้านบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานในหน่วยงานสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
   2. สามารถจัดการสารสนเทศในการพัฒนาสังคมฐานความรู้
   3. มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ
   4. มีความรู้ความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

ระดับปริญญาโท
   1. มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
   2. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎี และเทคนิคทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   3. มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
   4. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ และทักษะสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิจัย และประยุกต์ความรู้ใหม่ให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริการ
   6. มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ

ประวัติความเป็นมา
    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยซึ่งแต่เดิม มีฐานะเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ใน ปี พ.ศ. 2497 มีจุดมุ่งหมายเพื่อการผลิตครู โดยมีคณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะหลัก ในขณะนั้นยังไม่มีภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ แต่การเรียนการสอนทางบรรณารักษศาสตร์ได้เริ่มมีขึ้นแล้ว จวบจน ปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ขึ้น โดยสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
    ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เป็น ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 120 ตอนพิเศษ 24 ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546) นับแต่เริ่มแรก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี คือ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะบรรณารักษศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ศึกษาต่อจากปริญญาตรี
    อีก 1 ปี เปิดสอนได้ประมาณ 3 รุ่น ก็เกิดปัญหาในเรื่องการตีราคาของก.พ. จึงยุบหลักสูตรนี้ แล้วเปิดระดับปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์แทน ภายหลังจึงเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ต่อมาได้เพิ่มหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ดังสรุปต่อไปนี้

พ.ศ. 2508-2515 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ บรรณารักษศาสตร์
พ.ศ. 2510 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) (บรรณารักษศาสตร์)
พ.ศ. 2517 เปิดสอนวิชาโทบรรณารักษศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
พ.ศ. 2526 เปิดสอนวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
พ.ศ. 2529 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (วรรณกรรมสำหรับเด็ก)
พ.ศ. 2543 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    (ศศ.บ.) (วรรณกรรมสำหรับเด็ก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2553 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (สารสนเทศศึกษา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552

Copyright 2018 by Srinakharinwirot University