เกี่ยวกับสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

ปรัชญา
การพัฒนาเด็กเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสังคม

พันธกิจ
สาขาวรรณกรรมเด็ก มุ่งหมายให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม โดยบัณฑิตจะต้องตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง รู้จักคิด กล้า แสดงออก ยอมรับนับถือผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กให้มีความสามารถในการใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กในการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กให้มีความสามารถในการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
3. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กให้มีความรู้ ความสามารถในการค้นคว้าวรรณกรรมอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง
4. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าสู่วิชาชีพด้านวรรณกรรมสำหรับเด็ก

 

 

 

 

Copyright 2018 by Srinakharinwirot University