หลักสูตรสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree Program)
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
Bachelor of Arts Program in Children's Literature

ผ่านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education)
สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

2. วิชาโท
   สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง 2557)
   Minor in Children Literature

Copyright 2018 by Srinakharinwirot University