บุคลากร
อาจารย์ ดร. ศุมรรษตรา แสนวา
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
e-mail sumattra@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16302
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/11/personal/files/04.pdf

 

รองศาสตราจารย์ สมชาย วรัญญานุไกร
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
e-mail somchaiw@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16302
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/11/personal/files/01.pdf

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แววตา เตชาทวีวรรณ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail walta@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16260
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/11/personal/files/03.pdf

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชรี ตรีโลจน์วงศ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail nusharee@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16306
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/11/personal/files/08.pdf

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญยืน จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail booyuenc@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16300-1
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/11/personal/files/09.pdf

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย วารีสอาด
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  ศศ.บ. สารสนเทศศึกษา
e-mail aurathai@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-6495577
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/11/personal/files/aurathai.pdf

 

อาจารย์ พัชร พิพิธกุล
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail patcharap@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16307-8
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/11/personal/files/12.pdf

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิพิมล ประพินพงศกร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail sasipimol@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-6495000 ต่อ 16300,16301
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/11/personal/files/11.pdf

 

รองศาสตราจารย์ พวา พันธุ์เมฆา (อ.พิเศษ)
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
e-mail pawa@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-6495000 ต่อ 16300,16301
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/11/personal/files/pawa.pdf

 

อาจารย์ ดร. นิมิต พัฒนะศรี (Dr. Nimit Pattanasri)
ตำแหน่ง อาจารย์ (Position: Instructor)
e-mail: nimit@swu.ac.th
Tel: +66-2649-5577
 

 

อาจารย์ ฐิติ คำหอมกุล
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail: thiti.kh@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16300
 

 

อาจารย์ โชติมา วัฒนะ
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail: chotima-watana@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16300
 

 

น.ส.สุวิตตา หงษ์ทอง
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail suwitta@gmail.com

เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16303

 

นางประพิมพรรณ เทียมจันทร์
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
e-mail prapimpan@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16303

 

 

 

Copyright 2018 by Srinakharinwirot University